نام تجاری Visipaque

ویال ده عددی محتوی 270میلی گرم ید در هر میلی لیتر و 20میلی لیتر
ویال ده عددی محتوی 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر و 20میلی لیتر
ویال ده عددی محتوی 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر و 100میلی لیتر
ماده کمک تشخیصی حاجب

مورد مصرف

آنژیوکاردیوگرافی (ارزیابی شریان کرونرو بطن چپ)

آنژیوگرافی

تصویرپردازی سر و بدن

ونوگرافی محیطی (IVP )ارزیابی سیستم وریدی محیطی
آنژیوگرافی (ارزیابی شریان کرونر و بطن چپ)

آرتریوگرافی (ارزیابی عروق محیطی و انشعابات بزرگ احشایی و ضایعات شریانی مغزی )
آیورتوگرافی (ارزیابی آیورت)

ارزیابی فعالیت کلیه (اوروگرافی دفعی )

نحوه مصرف

داخل شریانی

محلول تزریقی 270میلیگرم ید در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی دیجیتال داخل شریانی

محلول تزریقی 320میلی گرم در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی بطن چپ و آرتریوگرافی کرونر و آرتریوگرافی محیطی و احشایی و مغزی
داخل وریدی

محلول تزریقی 270میلی گرم ید در هر میلی لیتر برای تصویربرداری از سر و بدن و اوروگرافی و ونوگرافی محیطی

محلول تزریقی 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر برای تصویربرداری سر و بدن و اوروگرافی

در آنژیوکاردیوگرافی 45-3میلی لیتر از محلول حاوی 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر داخل شریانی

در آنژیوگرافی 50-2میلی لیتر بسته به محل از محلول 270یا 320میلیگرم ید در هر میلی لیتر داخل شریانی

برای ونوگرافی 150-50میلی لیتر برای هر اندام تحتانی محلول 270میلی گرم ید در هر میلی لیتر به داخل وریدی

برای اوروگرافی دفعی یک میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از محلول 270یا 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر داخل وریدی

جهت سی تی مغز و بدن 150-75میلی لیتر از محلول 270یا 320میلی گرم ید در هر میلی لیتر به داخل وریدی بطور یکجا تزریق میشود یا 150-100میلی لیتر محلول حاوی 320-270میلیگرم ید در هر میلی لیتر انفوزیون وریدی

دکتر ارمغان هوشیارفرد
منبع دانش دارو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *