رضا همایونفر
رضا همایونفر

رضا همایونفر

MPH, PhD (دانشیار پایه 24 تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ورودی مهر 77)

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران (ورودی مهر 81)

عنوان پایان‌نامه: اثر مکمل‌یاری فولات بر سطح آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما در افراد هیپرکلسترولمیک

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

MD, PhD پزشک، دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا)، نایب رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی کشور

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی مکانیسم ملکولی مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا 3 بر روند اختلالات حافظه، یادگیری و آپوپتوز بعد از ایسکمی - رپرفیوژن هیپوکامپ رت

alireza-khademi
alireza-khademi

دکتر علیرضا خادمی

موسس بهزیستن و PharmD دکتر دارو ساز

مشخصات آموزشی

دوره دکترای حرفه ای: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رضا همایونفر
رضا همایونفر

دکتر رضا همایونفر

MPH, PhD (دانشیار پایه 24 تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ورودی مهر 77)

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران (ورودی مهر 81)

رضا همایونفر
رضا همایونفر

دکتر رضا همایونفر

MPH, PhD (دانشیار پایه 24 تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (ورودی مهر 77)

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران (ورودی مهر 81)

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

MD, PhD پزشک، دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا)، نایب رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی کشور

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

MD, PhD پزشک، دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا)، نایب رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی کشور

مشخصات آموزشی

دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران