کودکان

اندیکاسیون های بستری در PICU

.چنانچه بيمار علائم انسفالوپاتی كبدی رو نداشت، وكنتراانديكاسيوني براي تغذيه خوراكي(PO) وجود نداشت،مي توان PO با رزيم معمولي شروع وادامه داد،امروزه محدوديت پروتئين منسوخ شده وتامين كالري مد نظر است. ... مطالعه بیشتر