رادیولوژی

Iohexal

براساس نوع مصرف طبق تجویز پزشک برای میلوگرافی بسته به ناحیه تزریق 17-6میلی لیتر از محلول دارو حاوی 300-240میلی گرم ید مصرف می شود ... مطالعه بیشتر

Iodixanol

محلول تزریقی 270میلیگرم ید در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی دیجیتال داخل شریانی محلول تزریقی 320میلی گرم در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی بطن چپ و آرتریوگرافی کرونر و آرتریوگرافی محیطی و احشایی و مغزی ... مطالعه بیشتر