اعتیاد

اقدامات اورژانس اولیه در منزل بعد از خوردن قرص برنج

1- به هیچ وجه به بیمار آب ندهید حتما او رامی کشید. بعد از خوردن قرص برنج فسفید الومینوم وارد معده می شود و با اسید ترکیب می شود و گاز سمی فسفین آزاد می کند خوردن آب روند تولید گاز و سمیت قرص برنج را افزایش می دهد همین فسفین است که اثرات مرگ اور دارد ... مطالعه بیشتر

ترک سیگار

هدف از دارودرماني در ترک سيگار كاهش علايم سندروم ترک نيكوتين و تسهيل فرآيند ترکسيگار بعنوان ترک يک عادت مزمن براي افراد سيگاري ميباشد. ... مطالعه بیشتر