استخوان و مفصل

پوکی استخوان

پوكی استخوان یا استئوپروز، عبارت از حالتی است كه در اثر تخریب بافت استخوانی، توده‏ای استخوان كاهش یافته سرانجام به شكستگی استخوان منجر می‏شود (تعداد و اندازه‏ تیغه‏ های استخوانی بافت استخوانی كاهش می‏یابد). ... مطالعه بیشتر