نکته هایی در مورد داروها

تداخل دارویی مهم و رایج :

Theophylline, Ciprofloxacin, Ofloxacin

باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که عالئم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و تشنج .

تداخل دارو، غذا :

Diltiazem,Nifedipine,Amlodipine

مصرف همزمان این دارو ها با مولتی ویتامین و مینرال باعث کاهش اثر آنها می شود.

تداخل دارویی مهم و رایج :

Warfarin#NSAIDs

باعث افزایش ریسک خون ریزی گوارشی می شود.

تداخل دارویی مهم و رایج :

Warfarin#Co-trimoxazole

باعث افزایش احتمال خون ریزی از لثه و بینی و مشاهده خون درادرار، مدفوع و خلط سینه می شود.

تداخل دارویی مهم و رایج :

Warfarin#Erythromycin,Clarithromycin

باعث افزایش احتمال خون ریزی از لثه و بینی و مشاهده خون در ادرار، مدفوع و خلط سینه می شود.
تداخل دارویی مهم و رایج :

Warfarin#Phenytoin

باعث افزایش عوارض وارفارین به صورت خون ریزی و عوارض فنی توئین به شکل عدم تعادل، دوبینی واختالل گفتاری می شود.

تداخل دارویی مهم و رایج :

Spironolactone,Triamterene#Captopril,Enalapril

باعث افزایش پتاسیم خون می شود که با عوارضی چون سوزش دست و پا،ضعف عضالنی و در حالت شدید با ایست قلبی همراه
است.

یادآوری مهم :

حتما به بیماران یادآوری کنیم که بیشترین تاثیر داروهای ضد افسردگی یک تا دو ماه پس از آغاز دارودرمانی ظاهر می شود .
یاد آوری مهم :

همه داروهای ضد افسردگی، احتمال خودکشی را در جوانان زیر 52 سال افزایش می دهند. حتما این نکته را به خانواده بیمار
گوشزد کنیم !

ارجحیت مصرف دارو :
Trazodone

داروی ضد افسردگی است که امروزه به دلیل خواب آوری بدون ایجاد تحمل و وابستگی مورد تجویز قرار می گیرد.
ارجحیت مصرف دارو :
Bupropion

از بین داروهای ضد افسردگی کمتر باعث عارضه کاهش میل جنسی می شود. ضمنا برای ترک سیگار ودرمان چاقی نیز مورد
مصرف قرار می گیرد.

منع مصرف دارو :
Bupropion

داروی ضد افسردگی است که آستانه تشنج را در افراد مبتال به صرع کاهش می دهد ، لذا سابقه قبلی تشنج را از بیمار سوال کنیم!

ارجحیت مصرف دارو :
Doxepin

داروی ضد افسردگی است که به عنوان خواب آور و ضد خارش پوست هم به کار می رود. اما باید عارضه افت فشارخون وضعیتی
آن را در سالمندان مد نظر داشت.

یادآوری مهم :

داروهای ضد افسردگی نسبت به بنزودیازپین ها برای درمان اضطراب در بلند مدت موثرترند و ضمنا ریسک تحمل و وابستگی آنها
کمتر است.

ارجحیت مصرف دارو :
Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine

این داروهای ضد افسردگی برای درمان استرس پس از سانحه در خط مقدم قرار دارند.

ارجحیت مصرف دارو :
Duloxetine

داروی ضد افسردگی است که برای درمان درد های ناشی از نوروپاتی دیابتی و همینطور درمان بی اختیاری ادرار ناشی از استرس
به کار می رود.

ارجحیت مصرف دارو :
Fluoxetine,Sertraline

داروهای ضد افسردگی هستند که برای درمان سندرم پیش از قاعدگی سودمند اند .
عوارض جانبی دارو :
Fluoxetine, Sertraline, Citalopram, Fluvoxamine

ناراحتی گوارشی و اسهال و استفراغ ناشی از این داروهای ضد افسردگی معموال بعد از یک هفته مصرف از بین می رود.
عوارض قطع مصرف دارو :
Sertraline

داروی ضد افسردگی کوتاه اثری است که قطع مصرف ناگهانی آن می تواند باعث بروز گیجی و حالتی مثل خواب رفتگی اندام ها
شود.
عوارض جانبی دارو :
Venlafaxine

نوع کوتاه اثر این داروی ضد افسردگی می تواند باعث باال رفتن فشار خون و عوارض قلبی شود. لذا به بیماران مستعد حتما هشدار
دهیم !
عوارض قطع مصرف دارو :
Amitriptyline,Imipramine,Clomipramine,Doxepine

اگر مصرف این داروهای ضد افسردگی ناگهان قطع شود، عالئم شبیه آنفوالنزا ، تهوع ، اسهال و تعریق شدید بروز می نماید.
تداخل دارویی مهم :
Tranylcypromine

مصرف این داروی ضد افسردگی با سایر داروهای ضد افسردگی و همینطور غذاهای کنسروی باعث عوارض شدیدی چون توهم،
تب، تشنج، تغییرات فشار خون و گرفتگی عضالت می شود.
اختلاف معنی دو واژه :
Expiration date # Shelf life

زمانی که عمر قفسه ای یک دارو سپری شود اثر بخشی آن کاهش یافته اما ممکن است بی ضرر باشد. اما دارویی که تاریخ مصرف
آن منقضی شده نه اثر بخشی و نه ایمنی آن مورد تائید نیست .
خطر داروی تاریخ گذشته :
Tetracycline antibiotics

داروهای این خانواده در اثر انقضاء تاریخ مصرف، نه تنها کم اثر می شوند، بلکه به دلیل احتمال آسیب کلیوی بسیار خطرناک می
شوند، لذا به تاریخ انقضاء آنها بیشتر دقت کنیم.

خطر داروی تاریخ گذشته :

با وجود اینکه بعضی از داروهای جامد، تحت شرایط خاص، بعد از تاریخ انقضا هم قابلیت مصرف دارند، اما در رابطه با واکسن ها،
داروهای بیولوژیک، فرآورده های خونی، انسولین، نیتروگلیسرین و قطره های چشمی باید تاریخ انقضا را بسیار جدی گرفت.
خود آموز پیامکی انجمن داروسازان ایران

تداخل دارو- غذا :
Salbutamol,Theophylline

در صورت مصرف همزمان این داروهای گشادکننده برونش با نوشیدنی های حاوی کافئین نظیر چای ممکن است منجر به عوارضی
چون تحریک پذیری عصبی و تپش قلب شود.
تداخل دارو- غذا :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

مصرف همزمان این داروهای قلبی- عروقی با امالح پتاسیم و غذاهای غنی از این عنصر نظیر موز، مرکبات، آلو و خرما ممکن است
باعث ضعف عضالنی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود.
ارجحیت مصرف دارو:
Esomeprazole

نسبت به سایرمهارکننده های پمپ پروتون)پرازول ها( برای درمان سریع تر رفالکس و التهاب مری مزیت دارد.
ارجحیت مصرف دارو :
Omeprazole

نسبت به سایر مهار کننده های پمپ پروتون)پرازول ها( برای درمان سوزش سردل و کاهش احتمال خونریزی گوارشی موثرتر
است.
ارجحیت مصرف دارو :
Omeprazole,Lansoprazole

برای درمان زخم های معده ودوازدهه نسبت به سایر مهار کننده های پمپ پروتون)پرازول ها( مزیت دارند.
تداخل دارو- غذا :
Digoxin

مصرف همزمان این دارو با غذاهای فیبر دار اثربخشی آن را درمان نارسایی قلبی کاهش می دهد. لذا باید دو ساعت قبل یا یک
ساعت بعد از غذا مصرف شود. ضمنا لزوم مصرف این دارو در یک ساعت معین را به بیمار تاکید کنیم !
تداخل دارو- غذا :
Warfarin

مقادیر زیاد غذاهای غنی از ویتامین کا نظیر: کلم، کاهو، اسفناج، پیازچه و چای سبز، اثر بخشی این داروی ضد انعقاد خون را
کاهش می دهد.
تداخل دارو- غذا :
Warfarin

مصرف همزمان این داروی ضد انعقاد خون با سیر، زنجبیل، جینکو، جین سنگ و همینطور گلوکزآمین، احتمال خونریزی را
افزایش می دهد لذا این نکته را حتما به بیماران تذکر دهیم !
تداخل دارو- غذا :
Levothyroxine

به دلیل کاهش جذب بهتر است که این دارو صبح هنگام، نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل شود. ضمنا مولتی ویتامین و مینرال
اثر بخشی این دارو را کاهش می دهد لذا باید با چهار ساعت فاصله مصرف شود.
تداخل دارو- غذا :
Ciprofloxacin

نوشیدن مقادیر زیاد چای و قهوه به همراه این آنتی بیوتیک می تواند منجر به عوارض جانبی کافئین نظیر تپش قلب، فشار خون،
سر درد، لرزش، بی خوابی و عصبانیت شود.
تداخل دارو- غذا :
Ciprofloxacin

مصرف همزمان این آنتی بیوتیک با مولتی ویتامین و مینرال و همچنین لبنیات می تواند منجر به کاهش اثربخشی آن شود. لذا
بهتر است با چهار ساعت فاصله مصرف شود.
تداخل دارو- غذا :
Tetracycline

به منظور پرهیز از عدم جذب، این دارو نباید با لبنیات و مکمل های آهن و کلسیم مورد مصرف قرار گیرد. در صورت تحمل
گوارشی، بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا با یک لیوان آب مصرف شود.
تداخل دارو- غذا :
Linezolid

مصرف همزمان این آنتی بیوتیک ) موثر بر عفونت های مقاوم پوستی، پنومونی و مننژیت ( به همراه غذاهای حاوی تیرامین نظیر
غذاهای دودی، کنسروی، پنیر و ماء الشعیر می تواند باعث افزایش شدید فشار خون شود.
خطرات قطع مصرف ناگهانی دارو:
Propranolol,Atenolol,Carvedilol,Metoprolol

قطع مصرف این داروها باید با نظر پزشک و به صورت تدریجی باشد. در غیر این صورت می تواند باعث درد قفسه سینه، بی نظمی
ضربان و ایست قلبی شود.
معرفی دارو :
Modafinil

برای درمان نارکولپسی)حمله خواب( به عنوان جایگزین آمفتامین ها به کار برده می شود، اما عوارضی چون بی خوابی، تغییر رفتار
و پتانسیل سوء مصرف را به دنبال ندارد.
معرفی دارو :
Dexmedetomidine

به عنوان آرام بخش در آی سی یو و هنگام جراحی مورد استفاده قرار می گیرد، با این مزیت که مصرف اپیوئید ها را برای کنترل
درد کاهش می دهد و عارضه دپرسیون تنفسی را نیز به همراه ندارد.
معرفی دارو :
Atomoxetine

برای درمان اختالل کم توجهی- بیش فعالی در کودکان مورد تجویز قرار می گیرد با این مزیت که برخالف آمفتامین ها باعث
افزایش چندانی در فشار خون نمی شود.
معرفی دارو :
Midodrine

برای درمان کاهش فشار خون وضعیتی در مبتالیان به اختالالت اتونومیک مورد تجویز قرار می گیرد.
معرفی دارو :
Tizanidine

این داروی ضد اسپاسم نسبت به داروهای مشابه، ضعف عضالنی کمتری ایجاد می کند و برای درمان میگرن مزمن نیز تجویز می
شود. البته بهتر است شب ها مورد مصرف قرار گیرد.
مورد مصرف دارو :
Clonidine

این داروی ضد فشار خون قدیمی برای ترک مواد مخدر، الکل و سیگار نیز مورد مصرف قرار می گیرد. البته قطع مصرف ناگهانی
آن منجر به افزایش بحرانی فشار خون می شود.
مورد مصرف دارو :
Clonidine

این داروی ضد فشار خون برای درمان اسهال در بیماران دیابتی و همچنین برای کاهش عارضه گرگرفتگی در خانم های یائسه نیز
مورد تجویز قرار می گیرد.
منع مصرف دارو :
Clonidine

این دارو نباید در افراد دارای سابقه افسردگی مورد استفاده قرار گیرد. در صورت بروز افسردگی باید مصرف آن متوقف شود.
ارجحیت مصرف دارو :
Prazosin,Terazosin

این داروها برای مبتالیان به هیپرتروفی خوش خیم پروستات که پرفشاری خون هم دارند مناسب ترند.ترازوسین موثر تر و طوالنی
اثرتر است.
ارجحیت مصرف دارو :
Tamsulosin

برای درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات، فاقد عارضه جانبی کاهش فشارخون وضعیتی است. بیمار در صورت جراحی کاتاراکت
حتما با پزشک مشورت نماید.
ارجحیت مصرف دارو :
Prazosin,Terazosin

این داروهای ضد فشار خون بر خالف بتا بلوکر ها، نه تنها لیپیدهای پالسما را افزایش نمی دهند بلکه کلسترول و تری گلیسرید را
کاهش و اچ- دی- ال سودمند را افزایش می دهند.
نکته مهم :
Prazosin,Terazosin

معموال این داروها به دلیل افزایش ریسک نارسایی قلبی به تنهایی برای کنترل فشار خون تجویز نمی شود )همراه با دیورتیک ها یا
بتا بلوکر ها مورد مصرف می گیرد(.
عارضه جانبی شایع:
Prazosin,Terazosin

عارضه ناشی از مصرف دوز اول که به صورت کاهش فشار خون وضعیتی مشاهده می شود با کاهش اولین دوز و تجویز شب هنگام به
حداقل می رسد .این عارضه را باید در بیمارانی که آب و نمک از دست داده اند بسیار جدی گرفت .
ارجحیت مصرف دارو:
Methyldopa

امروزه مصرف این داروی قدیمی ، محدود به درمان فشار خون در خانم های باردار شده است .
ارجحیت مصرف دارو:
Atenolol,Metoprolol

این داروها نسبت به سایر داروهای بتابلوکر برای بیماران آسمی، دیابتی و بیماری های عروق محیطی مناسب ترند .
موارد مصرف دارو :
Esmolol

این داروی بتا بلوکر تزریقی برای درمان آریتمی ها، افزایش فشار خون در حین جراحی و ایسکمی قلبی مورد استفاده قرار می
گیرد.
موارد مصرف دارو :
Labetalol

این داروی بتا بلوکر )به خصوص نوع تزریقی آن( برای درمان اورژانس های فشار خون و فئوکروموسیتوم مورد تجویز قرار می
گیرد.
خطر بیماری همزمان :
Propranolol,Atenolol,Carvedilol,Metoprolol

در صورتی که بیمار دیابتی وابسته به انسولین از این داروها استفاده می کند، خطر وخیم تر شدن عوارض ناشی از هیپو گلیسمی را
حتما به او یادآوری کنیم. البته ریسک پروپرانولول از بقیه بیشتر است !
مقایسه دو دارو :
Metoprolol #Atenolol

آتنولول فاقد عارضه جانبی کابوس شبانه است و بیشتر سهولت مصرف دارد. اما متوپرولول )آهسته رهش( برای کاهش عوارض
فشار خون به خصوص در افراد دارای نارسایی قلبی موثر تر و ایمن تر است.
ارجحیت مصرف دارو :
Carvedilol

تجویز این داروی بتا بلوکر برای درمان پرفشاری خون در بیماران مبتال به نارسایی قلبی ارجحیت دارد.
انتخاب صحیح شکل دارویی :
Nifedipine

نوع کوتاه اثر این دارو برای درمان اورژانس های فشار خون مناسب است اما برای درمان طوالنی مدت ممکن است باعث افزایش
ریسک سکته قلبی شود لذا شکل آهسته رهش آن توصیه می شود.
عارضه جانبی مهم :
Hydralazine

مصرف مقادیر باالی این داروی ضد فشار خون می تواند منجر به عارضه شبه لوپوس با آسیب عضالت، مفاصل و پوست همراه باشد
که با قطع مصرف دارو بهبود می یابد .
مورد مصرف دارو :
Yohimbine

عالوه بر بهبود مشکالت ارکتایل در مردان، برای درمان کاهش فشار خون وضعیتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
موارد مصرف دارو :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

این داروها عالوه بر درمان پر فشاری خون، برای بیماران پس از سکته قلبی و نارسایی قلبی نیز تجویز می شود.درضمن احتمال
ابتال به دیابت را نیز در این کاهش بیماران کاهش می دهد.
موارد مصرف دارو :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

این داروهای قلبی- عروقی برای کاهش پروتئین اوری ناشی از بیماری های مزمن کلیوی به خصوص در افراد دیابتی نیز مورد
استفاده قرار می گیرد .
نکته مهم :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

نسبت به سایر داروهای ضد فشار خون، مصرف همزمان دیورتیک ها با این داروها می تواند منجر به کاهش بیشتر فشار خون شود.
تداخل دارویی شایع :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

عالوه بر مکمل های حاوی پتاسیم و بعضی دیورتیک ها، مصرف همزمان این داروها با ضد التهاب های غیر استروئیدی و بتا بلوکر
ها نیز می تواند منجر به عوارضی چون : ضعف عضالنی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود.
خطر مصرف در بارداری :
Captopril,Enalapril,Lisinopril

هنگام تجویز این داروها برای خانم ها حتما از باردار نبودن بیمار اطمینان حاصل کنیم !
هشدار مهم :
Verapamil,Diltiazem

مصرف همزمان این داروها با بتابلوکرها می تواند در افراد مستعد منجر به بلوک قلبی شود.
موارد مصرف دارو :
Milrinone

این داروی تزریقی، برای درمان کوتاه مدت نارسایی پیشرفته قلبی مورد تجویز قرار می گیرد، با این امتیاز که برون ده قلبی بیش
از داروی مشابه نیتروپروساید افزایش می یابد.
نکته مهم:
Guaifenesin

این داروی اکسپکتورانت کم عارضه است، اما مصرف شب هنگام آن برای کودکان می تواند منجر به تجمع خلط رقیق در مجاری
تنفسی و آزردگی بیمار شود .
تداخل غذا – دارو:
Captopril,Enalapril, Lisinopril

مصرف مقادیر زیاد فلفل قرمز با این داروها، اثر بخشی آنها را در کاهش فشارخون کم کرده و عارضه سرفه خشک را افزایش می
دهد .

اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:
Acetaminophen

عوارض کبدی مصرف طوالنی مقادیر باالی این دارو، با مصرف گیاه خار مریم یا داروی سیلیمارین کاهش می باید .
اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:
Fluoxetine, Citalopram, Sertraline, Fluvoxamine

مصرف داروی تقویت کننده حافظه جینکو با این داروها، عارضه کاهش میل جنسی این داروها را کاهش می دهد .
تداخل گیاه دارویی با دارو:
Corticosteroids

مصرف گیاه ضد التهاب شیرین بیان با کورتون ها باعث افزایش عوارضی چون: احتباس مایعات، افزایش وزن و فشارخون بیماران می
شود .
اثر سودمند غذا بر دارو:
Aspirin

مصرف فلفل قرمز و شیرین بیان قبل از این دارو، از عوارض گوارشی آن می کاهد .
اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:
Cisplatin

گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، اثرات سمی این داروی شیمی درمانی را روی کلیه کاهش می دهد.
اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:
Ciclosporin

گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، اثرات سمی این داروی مانع دفع پیوند را روی کلیه و لوزالمعده کاهش می
دهد.اما توجه داشته باشیم که عارضه باال رفتن قند خون آن را افزایش می دهد.
اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:
Haloperidol,Metronidazole

گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، عوارض کبدی این داروها را کاهش می دهد.
نکته مهم:
Atorvastatin,Pravastatin,Simvastatin, Lovastatin

به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی، سطح آمینوترانسفراز های خون باید یک تا دو ماه پس آغاز درمان با این داروها سنجیده شود و
در صورت عدم تغییر، هر 6 تا 21 ماه این آزمایش تکرار گردد.
تذکر بسیار مهم:
Atorvastatin,Pravastatin,Simvastatin, Lovastatin

با مصرف این داروها در صورت بروز عوارضی چون درد و ضعف عضالنی، باید سطح کراتین کیناز خون بیمار اندازه گیری شود و در
صورت باال بودن، بالفاصه مصرف دارو قطع گردد. معموال میوپاتی، با قطع مصرف دارو بهبود می یابد.
تداخل دارویی مهم:
Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin #Erythromycin,Clarithromycin

باعث افزایش غلظت استاتین ها می شود و با عوارضی چون آسیب کبدی)زردی پوست و چشم(، تخریب بافت عضالنی و نهایتا
آسیب کلیوی)درد عضالنی، راش پوستی، تب وتیرگی ادرار(، و حتی مرگ همراه است. پراواستاتین با این آنتی بیوتیک ها تداخل
ندارد.
یادآوری مهم:
Atorvastatin,Pravastatin,Simvastatin, Lovastatin

فراموش نکنیم که مصرف این این داروها برای خانم های شیرده، باردار یا آنهایی که تصمیم به بارداری دارند، ممنوع است. ضمنا
مصرف این داروها باید در شرایط بیماری های سخت، ضربات شدید و جراحی ها موقتا قطع شود.
نکته مهم:
Pravastatin,Simvastatin, Lovastatin

به دلیل اینکه بیوسنتز کلسترول در کبد شب هنگام انجام می شود، لذا بهتر است تک دوز این داروها عصر ها مورد استفاده قرار
گیرد. البته آتورواستاتین از بین داروهای استاتین از این نظر استثنا است.
نکته مهم:
Atorvastatin,Simvastatin, Lovastatin

جذب این داروها اگر به همراه غذا مصرف شوند، افزایش می یابد. البته غذا روی جذب پراواستاتین تاثیری ندارد.
تذکر مهم:
Atorvastatin,Pravastatin,Simvastatin, Lovastatin

به بیماران مصرف کننده این داروها یادآوری کنیم که معموال گلوکز ناشتای خون در اثر مصرف این داروها، به میزان 5 تا 7 میلی
گرم بر دسی لیتر افزایش می یابد.

چرا استاتین ها از بین داروهای ضد چربی خون، برای درمان بیماری های قلبی-عروقی بیشتر مورد توجه هستند؟ چون عالوه بر
تاثیر مثبت روی پروفایل چربی های خون به خصوص کاهش ال دی ال، باعث بهبود عملکرد اندوتلیال عروق، کاهش تجمع
پالکتی، تحریک رگ زایی در بافت ایسکمیک قلب و تثبیت پالک عروقی می شوند.

آیا استاتین ها عالوه بر درمان بیماری های قلبی-عروقی موارد مصرف دیگری هم دارند؟ این داروها برای درمان آلزایمر و پیشگیری
از سرطان پروستات هم تجویز می شوند. اما این اندیکاسیون ها هنوز به اثبات نرسیده است.
Glibenclamide,Gliclazide

موقع تحویل این داروی ضد دیابت، حتما از بیمار در مورد بارداری، شیردهی، دیابت نوع یک و نارسایی شدید کبدی یا کلیوی
سوال کنیم، چون در این بیماران منع مصرف دارد !
Glibenclamide,Gliclazide

چرا این دارو برای دیابت نوع یک کارایی ندارد؟ چون این دارو به سلول های بتا پانکراس فعال نیاز دارد تا ترشح آنها را افزایش
دهد. دیابتی های نوع یک و نوع دو پیشرفته این سلول ها را از دست داده اند !
Glibenclamide,Gliclazide

به بیماران یادآوری کنیم که این داروها بر خلاف متفورمین، اشتها را افزایش داده و وزن را 2 تا 3 کیلوگرم افزایش می دهد.
Glibenclamide,Gliclazide

به خاطر داشته باشیم که مصرف همزمان این داروها با داروهای هم خانواده رانیتیدین، ضد افسردگی های سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین و مسکن
هایی نظیر آسپیرین، خطر هیپو گلیسمی را در بیماران دیابتی افزایش می دهد !
Gliclazide

ارجحیت این دارو نسبت به گلی بن کالمید کدام است؟ مزیت اصلی این دارو خاصیت آنتی اکسیدانی آن است که استرس اکسیداتیو را در بیماران دیابتی
بیشتر کاهش می دهد.
Levodopa-C

به بیماران حتما توضیح دهیم که مصرف همزمان این داروی ضد پارکینسون با غذا های غنی از پروتئین، جذب آن را کاهش می دهد.لذا بهتر است که
03 تا 03 دقیقه قبل از غذا مصرف شود.

چرا داروی لوودوپا همیشه همراه با کربی دوپا به بیمار داده می شود؟ چون کربی دوبا با جلوگیری از تجزیه داروی اصلی، 03 درصد کارایی لوودوپا را
افزایش می دهد و از طرفی با جلوگیری از تجزیه محیطی، عارضه تهوع زایی آن را نیز کاهش می دهد.
Levodopa-C

این دارو علاوه بر عوارضی چون تهوع و مشکالت حرکتی، می تواند باعث ایجاد توهم و اغتشاش شعور به خصوص در سالمندان شود. این نکته باید حتما
به خانواده بیمار تذکر داده شود ! البته داروهایی مانند کلوزاپین و کوتایپین می تواند این عارضه را کنترل نمایند.
Levodopa-C

تذکر مهم به بیمار: قطع ناگهانی مصرف این دارو می تواند منجر به سندرم نورولپتیک بدخیم شود که با حالت هایی چون گیجی، سفتی عضالت، تب
شدید و حتی مرگ همراه است !
Nicotinic acid

ارجحیت اصلی این دارو نسبت به سایر داروهای درمان دیس لیپیدمی در این است که بهترین گزینه برای افزایش کلسترول مفید یا اچ دی ال می
باشد. ضمنا این تنها دارویی است که می تواند لیپوپروتئین آ را در بیماران کاهش دهد !
Nicotinic acid

جالب است بدانیم که این دارو عالوه بر کم کردن کلسترول ال دی ال، می تواند تری گلیسرید را نیز در حد جم فیبروزیل و بیشتر از استاتین ها در
بیماران کاهش دهد !
Nicotinic acid

چرا با وجود طیف وسیع اثر این دارو در درمان دیس لیپیدمی، چندان مورد استقبال پزشکان نیست؟ عوارض رایج پوستی)بر افروختگی و خارش( و
گوارشی)تهوع، زخم معده و اسهال( مصرف این دارو را محدود کرده است.
Nicotinic acid

در صورت ضرورت مصرف، چگونه می توان عوارض شایع این دارو را کاهش داد؟ معموال عوارض پوستی یک تا دو هفته پس از آغاز مصرف بهبود می
یابد. افزایش دوز تدریجی باشد، داو بعد از صبحانه میل شود و مصرف چای و قهوه محدود گردد. البته تجویز آسپیرین و کرم های مرطوب کننده
حاوی سالیسیلیک اسید نیز می تواند کمک کننده باشد.
Nicotinic acid

تذکر مهم در رابطه با این دارو این است که می تواند باعت مسمومیت کبدی و همینطور باال رفتن قند خون در بیماران دیابتی و باال رفتن اسید
اوریک در بیماران نقرسی شود. لذا این نکات را حتما به بیماران گوشزد کنیم و خانم های باردار را از مصرف این دارو منع نمائیم !
Repaglinide

ارجحیت مصرف این دارو برای بیماران دیابتی نوع دو نسبت به سایر داروها در چیست؟ این دارو زمان آغاز و ختم اثر سریعی دارد لذا برای بیمارانی که
به هیپرگلیسمی پس از صرف غذا مبتال هستند مناسب است. لذا باید آن را قبل از هر وعده غذایی مورد مصرف قرار داد.
Glibenclamide,Gliclazide, Repaglinide

چرا این داروهای ضد دیابت بر خالف مت فورمین تدریجا اثر بخشی خود را از دست می دهند؟ چون مکانیسم عمل آنها، افزایش ترشح انسولین از
سلول های بتا پانکراس است که به تدریج از دست می روند !

Metformin

آیا تجویز این دارو برای بیماران غبر دیابتی باعث افت قند خون نمی شود؟ خیر، چون مکانیسم اثر این دارو برخالف خانواده گلی بنکالمید، افزایش ترشح
انسولین نیست، بلکه عمدتا تولید گلوکز در کبد و همچنین مقاومت بدن به انسولین را کاهش می دهد.

Metformin
آیا می توان از این دارو برای پیشگیری از دیابت در افراد مستعد استفاده نمود؟ بله، اما توجه داشته باشیم که برای این منظور در سالخوردگان و همینطور
افراد الغر کارایی ندارد.
Metformin
در صورتی که این دارو به صورت تک دوز تجویز شود، بهتر است که شبها قبل از خواب مورد مصرف قرار گیرد.
Metformin
به غیر از دیابت این دارو برای چه بیماری هایی تجویز می شود؟ سندرم هایی که به گونه ای به مقاومت به انسولین ارتباط پیدا می کنند، مانند: سندرم
تخمدان پلی کیستیک، کبد چرب، بلوغ زودرس، هیرسوتیسم و کاهش ریسک بعضی از سرطان ها، اما این اندیکاسیون ها هنوز به اثبات نرسیده است.
Metformin

عوارض گوارشی این دارو)تهوع، بی اشتهایی و اسهال( معموال گذرا است. مصرف بلند مدت ممکن است باعث کاهش جذب ویتامین ب-دوازده بشود.
عارضه نادر اما کشنده اسیدوز الکتیک در بیماران با نارسایی کلیوی، کبدی، بیماری هایپوکسیک ریوی و شوک خطر ناک است.

Ropinirole, Pramipexole

ارجحیت این داروها برای درمان پارکینسون در این است که برخالف لوودوپا تاثیرشان به مرور کم نمی شود و در ضمن عوارض تهوع و بی خوابی داروی
قدیمی بروموکریپتین را نیز کمتر به همراه دارند. البته این داروها در افراد باسابقه روانی، سکته قلبی و زخم معده فعال منع مصرف دارند.

Selegiline

نکته ای که باید در رابطه با این دارو به همکاران پزشک یادآوری کنیم این است که اگر به همراه لوودوپا مصرف شود اثر بخشی آن را افزایش می دهد
وگرنه مصرف تنهای آن تقریبا بی فایده است! در ضمن بهتر است به دلیل افزایش عوارض جانبی لوودوپا، برای پارکینسون پیشرفته و سالمندان مورد
تجویز قرار نگیرد !

Selegiline

چرا در اثر مصرف این داروی ضد پارکینسون حالت های اضطراب و بی خوابی مشابه مواد محرک در فرد ایجاد می شود؟ این عوارض مربوط به آمفتامین
و متامفتامین حاصل از متابولیسم این دارو است!

Apomorphine

این داروی تزریقی برای درمان اضطراری بیماران پارکینسونی در زمان آف)بروز عالئم( به صورت زیر جلدی تجویز می شود)اثر آن بعد از 03 دقیقه
ظاهر می شود(. توجه داشته باشیم که تزریق این دارو باید زیر نظر یک پزشک باتجربه انجام شود و تهوع شدید بعد از آن به خوبی کنترل گردد.

Amantadine

اگرچه این داروی ضد ویروس آنفوالنزا برای درمان پارکینسون هم مورد استفاده قرار می گیرد، اما به خاطر داشته باشیم که اثر بخشی آن از لوودوپا و
بروموکریپتین کمتر است. البته عوارض جانبی آن هم به نسبت خفیف تر است و برای درمان مراحل ابتدایی بیماری تجویز می شود.

Benztropine, Trihexyphenidyl, Diphenhydramine

اثر ضد پارکینسونی این داروها نسبتا کم است لذا برای مراحل ابتدایی بیماری یا به همراه سایر داروها مورد تجویز قرار می گیرند. البته برخالف اغلب
داروهای ضد پارکینسون که باعث بی خوابی می شوند، این داروها خواب آورند!

Pioglitazone

چرا زمان آغاز و خاتمه اثر این داروی ضد دیابت، هفته ها یا ماه ها طول می کشد؟ چون این دارو با مکانیسم تنظیم ژن، مقاومت بدن به انسولین را
کاهش می دهد و این به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد.

Pioglitazone

مصرف این دارو می تواند اثر بخشی داروهای ضد بارداری خوراکی را کاهش دهد، لذا در رابطه با مصرف همزمان این داروها از خانم ها سوال کنیم! در
ضمن مصرف این دارو در خانم های باردار ممنوع است.

Pioglitazone

دوز باالی این داروی ضد دیابت، ریسک ابتال به سرطان پروستات را افزایش می دهد. این نکته را در رابطه با آقایان مستعد به این بیماری در نظر داشته
باشیم!

Pioglitazone

مهم است که عوارض جانبی این دارو را به مصرف کننده ها توضیح دهیم:ادم محیطی، افزایش وزن، افزایش ریسک نارسایی قلبی و شکستگی استخوان.

Acarbose

نکته مهم در رابطه با مصرف این داروی ضد دیابت این است که باید قبل از مصرف غذا)قندی و نشاسته ای( میل شود و افزایش دوز آن تدریجی باشد.

Acarbose

چرا این دارو برای درمان دیابت نوع دوم چندان مورد توجه پزشکان نیست؟ تاثیر نسبتا کم آن در کاهش قند خون و عوارض گوارشی آن)اسهال، درد و
نفخ شکمی( که ناشی از تخمیر کربوهیدرات های هضم نشده در راست روده است، مصرف آن را محدود کرده است.

Clozapine

از بین داروهای ضد سایکوز، قطع مصرف ناگهانی این دارو می تواند با کاهش گلبول های سفید و آماس قلبی، برای بیمار بسیار
خطرناک باشد! موقع تحویل دارو این نکته را حتما تذکر دهیم!
اگر یک داروی ضد سایکوز)مانند تیوریدازین یا کلرپرومازین( به اشتباه برای یک فرد غیر سایکوتیک تجویز شود، چه مشکالتی
بروز می نماید؟ بی قراری، اضطراب، گیجی، خشکی دهان و یبوست از عوارض مصرف این داروها، حتی به مقدار کم در افراد
سالم است!

از بین داروهای ضد سایکوز جدید کدامیک برای بیماران سایکوتیکی که مشکل کم خوابی دارند مفیدتر است؟ جواب:
Quetiapine
Thioridazine, Quetiapine

به بیمار مصرف کننده این داروهای ضد سایکوز بگوییم که ممکن است در نوار قلب او تغییراتی ایجاد شود. پس حتما به پزشک
قلب این نکته را یادآوری کند!
کدامیک از داروهای ضد سایکوز برای اختالالت مانیک- دپرسیو مناسب ترند؟ جواب:

Aripiprazole, Olanzapine, Quetiapine, Risperidone

از اشتباهات رایج در تجویز داروهای آنتی سایکوتیک)مانندکلوزاپین وکوتیاپین( توصیه آن برای ترک اعتیاد یا رفع اضطراب غیر
مقاوم است، همکاران پزشک را از این تجویز منع کنیم!
افزایش پروالکتین که منجر به بزرگی پستان، ترشح شیر، قطع قاعدگی و کاهش میل جنسی می شود، یکی از عوارض جانبی
داروهای آنتی سایکوتیک است. اما در این دو دارو تقریبا مشاهده نمی شود:
Clozapine, Aripiprazole

آیا مصرف داروهای آنتی سایکوتیک)مانند تیوریدازین، کلوزاپین و……..( باعث ایجاد تحمل و وابستگی نسبت به اثر آنها می
شود؟ خیر، البته نسبت به بعضی از عوارض آنها)خشکی دهان، خواب آلودگی و یبوست( به مرور تحمل ایجاد می شود که این
البته برای بیمار مفید است!
معموال کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک برای مبتالیان به اوتیسم )درخودماندگی( مورد تجویز قرار می گیرد؟
Risperidone
Aripiprazol

علت تمایل بعضی از پزشکان برای تجویز این داروی آنتی سایکوتیک چیست؟ ریسک پائین تر عوارضی چون: افزایش وزن،
ترشح شیر و آریتمی قلبی نسبت به داروهای مشابه
معموال کدامیک از داروهای آنتی سایکوتیک برای مبتالیان به اختالالت همراه با تیک)مانند سندرم توره( مورد تجویز قرار می
گیرد؟
Aripiprazol, Risperidone

Quetiapine, Olanzapine, Risperidone

این داروهای آنتی سایکوتیک برای درمان اختالالت اضطرابی که به داروهای ضد افسردگی مقاوم هستند، تجویز می شوند.
داروهای آنتی هیستامین)مانند هیدروکسی زین و……..( از جفت عبور کرده و در ضمن وارد شیر هم می شوند، لذا در رابطه با
مصرف این داروها و داروهای ضد سرماخوردگی حاوی آنها به خانم های باردار و شیرده تذکر دهیم.
Diphenhydramine, Promethazine

این داروهای آنتی هیستامین اثر بی حس کنندگی موضعی هم دارند لذا برای افرادی که به بی حس کننده های رایج)مانند
پروکائین و لیدوکائین( حساسیت دارند تجویز می شوند.

Cetirizine

دلیل اثر بخشی خوب این دارو برای درمان آلرژی ها نظیر رینیت این است که عالوه بر مهار گیرنده هیستامینی، مانع از آزاد
شدن هیستامین و سایر میانجی های التهابی از ماست سل ها نیز می شود.

این داروهای آنتی هیستامین عارضه خواب آوری بیشتری دارند:

Dimenhydrinate, Hydroxyzine,Diphenhydramine,Promethazine

لذا خطر انجام کارهای دقیق از جمله رانندگی را به بیمار تذکر دهیم!

با توجه به اینکه جذب پنی سیلین های خوراکی به همراه غذا کاهش می یابد، بهتر است که یک تا دو ساعت قبل یا بعد از مصرف
غذا مورد استفاده قرار گیرند. جالب است که جذب آموکسی سیلین تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد!

Penicillin V

چرا این آنتی بیوتیک خوراکی امروزه کمتر مورد توجه قرار دارد؟طیف اثر محدود، زیست دستیابی پائین و نیاز به مصرف چهار
بار در شبانه روز باعث شده تا تدریجا جایگاه خود را به آموکسی سیلین واگذار کند!

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Amoxicillin

موارد تجویز رایج این دارو عبارت است از عفونت های: مجاری ادراری، دستگاه تنفسی تحتانی، سینوزیت و التهاب گوش میانی

Ampicillin

با وجود همه مزایای آموکسی سیلین، اما روی باکتری شیگال) یکی از عوامل اسهال خونی( آمپی سیلین موثر است نه آموکسی
سیلین!

آیا در صورت عدم وقوع شوک آنافیالکتیک پس از مصرف پنی سیلین می توان قضاوت کرد که فرد به آن حساسیت ندارد؟ خیر،
چون بعضی از عوارض مثل: تب، کهیر، خارش، راش پوستی، تورم مفاصل و مشکالت تنفسی ممکن است 7 تا 21 روز بعد بروز
نماید.

Penicillins

توجه! دوز باالی داروهای این خانواده در افراد مبتال به نارسایی کلیوی می تواند باعث بروز تشنج شود.

Penicillin G

این دارو برای درمان عفونت های پنوموکوکی انتخابی محسوب می شود. این باکتری عامل اصلی بیماری پنومونی)سینه پهلو(
میباشد. در ضمن میتواند عفونتهای دیگری مانند سینوزیت، اوتیت)عفونت گوش میانی(، مننژیت، استئومیلیت، آرتریت
سپتیک و اندوکاردیت را نیز ایجاد کند.

Penicillin G

این دارو برای درمان عفونت های مننگوکوکی انتخابی محسوب می شود. این باکتری عامل مننژیت است. این باکتری میتواند
موجب مننگوکوکسمی)عفونت خون تهدید کننده زندگی( نیز شود. مننگوکوک یکی از عوامل مهم مرگ و میر در کودکان
کشورهای توسعه یافته است.

Penicillin G

این دارو برای درمان قانقاریای عفونی انتخابی محسوب می شود. قانقاریا فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا
استخوان پیدا می شود و آن را سیاه و فاسد می کند. این بیماری در اثر عفونت با باکتری کلوستریدیوم پرفرنژنس که حتی در
زباله های خانگی هم یافت می شود ایجاد می گردد.

Penicillin G

این دارو کماکان برای درمان سفلیس که یک بیماری عفونی مقاربتی است بسیار موثر است.

Promethazine

مورد مصرف اصلی این داروی آنتی هیستامین، به عنوان ضد تهوع است. عوارض جانبی احتمالی چون خواب آلودگی، خشکی
دهان، تاری دید و یبوست را به بیمار یادآوری کنیم!

Cyproheptadine

این داروی آنتی هیستامین چه مواردکاربرد تجربی دیگری دارد؟ درمان کم اشتهایی، سردرد میگرنی، کابوس شبانه، سندرم
کوشینگ و ناتوانی جنسی ناشی از داروهای ضد سایکوز و ضد افسردگی)احتمال تداخل دارویی مد نظر قرار گیرد!

Clemastine

این داروی آنتی هیستامین معموال برای درمان آلرژی های پوستی) کهیر و خارش( بسیار مورد توجه است. البته قرص 1..2
میلی گرمی آن می تواند برای این منظور مفید باشد نه قرص 2..1 که برای رینیت آلرژیک کاربرد دارد!

آیا برای درمان آسم برونشیال، تجویز داروهای آنتی هیستامین موثر است؟ معموالخیر. چون در این عارضه مدیاتورهای متعددی
نقش دارند و مهار هیستامین به تنهایی کافی نمی باشد.

آیا برای درمان آسم برونشیال، تجویز داروهای آنتی هیستامین موثر است؟ معموالخیر. چون در این عارضه مدیاتورهای متعددی
نقش دارند و مهار هیستامین به تنهایی کافی نمی باشد.

برای درمان رینیت آلرژیک)با عالئمی چون آبریزش چشم و بینی، خارش گلو، عطسه و…..( اسپری بینی کورتیکواستروئیدی
مانند بکلومتازون انتخاب اول و داروهای آنتی هیستامین در خط دوم درمان قرار دارند.
Cinnarizine

مورد اصلی کاربرد این داروی آنتی هیستامین برای درمان تهوع، سرگیجه، وزوز گوش و همینطور بیماری مسافرت است. البته
خواب آوری این دارو را حتما به مصرف کننده یادآوری کنیم!

Cetirizine, Fexofenadine, Loratadine

مزیت اصلی این داروهای آنتی هیستامین جدید در این است که عارضه خواب آوری آنها کمتر از داروهای مشابه است، اما
ممکن است باعث عارضه سردرد شوند.

از داروهای آنتی هیستامین جدید کدامیک برای کودکان 2 تا 6 سال مناسب تر است؟ پاسخ:

Cetirizine

از داروهای آنتی هیستامین جدید کدامیک برای کهیر و خارش پوست مناسب تر است؟ پاسخ:

Loratadine

از داروهای آنتی هیستامین جدید کدامیک به طور نسبی موثرتر و درضمن عوارض جانبی)خواب آلودگی، سردرد،گیجی و…….(
بیشتری نیز دارد؟ پاسخ:

Cetirizine

از داروهای آنتی هیستامین جدید کدامیک به طور نسبی عوارض جانبی کمتری دارد؟ پاسخ:

Fexofenadine
Doxycycline

یکی از مزایای این آنتی بیوتیک نسبت به تتراسیکلین در این است که عالوه بر طوالنی اثر بودن، جذب آن کمتر تحت تاثیر
غذا، فرآورده های لبنی، یون های دو ظرفیتی، آنتی اسید و ….. قرار می گیرد.

Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital

این داروهای ضد صرع، نیمه عمر داکسی سیکلین را به نصف کاهش می دهند. لذا درهنگام تحویل این آنتی بیوتیک، بیماری
همزمان را مد نظر داشته باشیم!

Doxycycline

یکی از مزایای این آنتی بیوتیک نسبت به تتراسیکلین در این است که عمدتا از طریق مکانیسم های غیر کلیوی دفع می شود.
لذا در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز ندارد.

Doxycycline

این آنتی بیوتیک برای درمان عفونت ریوی ناشی از مایکوپالسما و کالمیدیا )عفونت های اکتسابی از اجتماع( و همچنین
تیفوس)با عالئمی چون تب، درد عضالنی، سردرد و بثورات پوستی( در خط اول انتخاب قرار دارد.

Tetracyclines,Doxycycline

چگونه این آنتی بیوتیک ها باعث درمان آکنه می شوند؟ پروپیونی باکتریوم که در غدد چربی با تجزیه چربی ها به اسیدهای
چرب باعث تحریک پوست می شود، در اثر این داروها از بین می رود.

Doxycycline

این آنتی بیوتیک برای درمان اسهال ناشی از وبا و همینطور عفونت دستگاه تناسلی ناشی از کالمیدیا بسیار موثر است.
امروزه یکی از تهدیدات ناشی از بیوتروریسم، گسترش عمدی باکتری سیاه زخم)با عوارض پوستی، تنفسی و گوارشی( است. کدام آنتی
بیوتیک برای پیشگیری و درمان این بیماری بسیار موثر است؟

Doxycycline

این آنتی بیوتیک به همراه ریفامپین یا استرپتومایسین، برای درمان تب مالت مورد تجویز قرار می گیرد.

Tetracycline,Doxycycline

تذکر هنگام تحویل دارو: به دلیل رسوب این آنتی بیوتیک ها در استخوان و دندان جنین و کودک، مصرف آنها برای خانم های
باردار و کودکان زیر 8 سال ممنوع است.

Valproate

این داروی صد صرع قدیمی با طیف اثر وسیع، برای درمان انواع صرع منتشر)انواع بزرگ، کوچک و میوکلونیک( و موضعی) ساده
و مرکب( موثر است.

Lamotrigine

این داروی صد صرع جدید، برای درمان انواع صرع منتشر) بزرگ و کوچک( و موضعی) ساده و مرکب( موثر است، به استثنای
نوع خاصی از صرع منتشرکه به تشنج میوکلونیک معروف است و باعث ایجاد پرشهای عضالنی سریع و کنترل نشده می شود.

این نوع تشنج به داروهای زیر خوب پاسخ می دهد:

Levetiracetam, Clonazepam
Carbamazepine, Phenytoin

با وجود اینکه این داروهای ضد صرع قدیمی برای درمان صرع منتشر بزرگ و انواع موضعی) ساده و مرکب( موثر هستند اما
برای درمان صرع کوچک) ابسنس( و میوکلونیک تقریبا بی تاثیر هستند! در این نوع صرع کودک برای ۰۱ تا ۰۱ ثانیه هوشیاری
خود را از دست می دهد، اما به زمین نمیافتد.

صرع کوچک به این داروها جواب می دهد:
Ethosuximide,Clonazepam
Gabapentin,Tiagabine, Zonisamide

این داروهای جدید فقط روی صرع موضعی یا پارشیال موثرند ولی روی صرع منتشر یا ژنرالیزه تقریبا بی تاثیرند! صرع منتشر) با
انواع بزرگ، کوچک و میوکلونیک( هر دو نیمکره مغز را درگیر می کند، اما صرع موضعی) با انواع ساده و مرکب( ممکن است به
یک بخش از یک نیمکره محدود شود.

فرق صرع موضعی) پارشیال( ساده و مرکب در چیست؟ زمان تشنج در نوع ساده، کوتاه تر است و بیمار هوشیاری اش را از
دست نمی دهد. اما در نوع مرکب تشنج طوالنی تر بوده و بیمار بی هوش می شود. معموال داروهای مورد استفاده مشابه هستند.

صرع منتشر بزرگ) تونیک کلونیک( که شناخته شده ترین نوع صرع است با داروهای نسل جدید زیر درمان می شود:

Lamotrigine, Levetiracetam, Topiramate

صرع منتشر بزرگ) تونیک کلونیک( هنگامی رخ میدهد که مناطق حرکتی مغز دچار عارضه شده است و اسپاسم های شدید و
بیهوشی را دربردارد. همه داروهای ضد صرع قدیمی روی آن موثرند:

Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin, Primidone, Valproate
Erythromycin,Clarithromycin,Azithromycin

این آنتی بیوتیک ها روی چه عفونت هایی موثر هستند؟ به طور کلی طیف اثر این داروها بسیار شبیه به پنی سیلین ها است)
روی استرپتوکوک، استافیلوکوک و پنوموکوک ها( و جایگزین موثر و ایمن برای بیماران حساس به آنها قلمداد می شوند.

Erythromycin,Clarithromycin

این داروها منشا تداخل های دارویی مهمی هستند. عوارض داروهایی چون وارفارین، دیگوکسین و تئوفیلین با مصرف همزمان با
این آنتی بیوتیک ها افزایش پیدا می کند. آزیترومایسین فاقد این تداخالت دارویی است!

Erythromycin

این آنتی بیوتیک برای درمان سیاه سرفه و همینطور عفونت های ناشی از کورینه باکتریوم ها ازجمله عامل دیفتری، داروی
انتخابی محسوب می شود. دیفتری با عالئمی نظیر خستگی، تب،گلو درد ومشکل بلع غذا مشاهده میشود. تورم در ناحیه گلو
نشان از از خطرناک بودن و ریسک باالی مرگ در اثر این بیماری دارد.

Erythromycin

نکته مهم: قرص حاوی این دارو دارای روکش روده باز شو است، لذا نباید جویده یا شکسته شود. ضمنا مصرف غذاهای خیلی
ترش یا تحریک کننده ترشح اسید معده با این آنتی بیوتیک ممنوع است!

Clarithromycin

این آنتی بیوتیک چه مزیت هایی نسبت به اریترومایسین دارد؟ دفعات مصرف کمتر)دو بار در روز(، عوارض گوارشی خفیف تر و
طیف اثر وسیع تر)مایکوباکتریوم ها و توکسوپالسما( از مزیت های این دارو به حساب می آید.

Azithromycin

طریقه صحیح مصرف این آنتی بیوتیک برای عفونت های پوستی و تنفسی، ۱۱۱ میلی گرم بار اول و سپس 2۱۱ میلی گرم
روزانه به مدت چهار روز است.

Octreotide

موارد تجویز اصلی این داروی تزریقی، برای درمان آکرومگالی و نیز سندرم گوارشی دامپینگ( تخلیه ناگهانی معده به روده) ناشی از اعمال
جراحی می باشد.

Octreotide

این دارو برای درمان اسهال ترشحی شدید در بیماران تحت شیمی درمانی، ایدزی و دیابتی نیز مورد تجویز قرار می گیرد.

Vasopressin, Octreotide, Somatostatin

یکی از موارد مصرف این داروهای تزریقی، برای درمان خونریزی گوارشی به خصوص واریس مری است. ضمنا عوارض جانبی قلبی- عروقی
وازوپرسین را باید مد نظر داشت.

Octreotide, Somatostatin

این داروها می توانند ترشح پانکراس را کاهش دهند لذا برای پیشگیری و درمان پانکراتیت حاد مورد استفاده قرار می گیرند. البته مصرف
سوماتواستاتین در این مورد ارجحیت دارد.

Octreotide

نکته جالب توجه در مورد این دارو این است که تزریق زیر جلدی دوزهای پائین این دارو، باعث افزایش تحرک روده و دوزهای بالای آن مهار
کننده حرکات روده می باشد.

Dicyclomine, Hyoscyamine

برای کاهش علائم مربوط به سندرم روده تحریک پذیر، این داروها در آغاز درد و یا قبل از وعده های غذایی مورد مصرف قرار می گیرند.
خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Mebeverine

یکی از موارد کاربرد این داروی ضد اسپاسم، برای کاهش علائم مربوط به سندرم روده تحریک پذیر یا IBS می باشد.

Ondansetron,Granisetron

این داروها با تاثیر تقریبا برابر، از موثرترین عوامل پیشگیری از حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی و پرتودرمانی محسوب می شوند. البته
گرانیسترون کمی طولانی اثرتر است و نیز بهتر تحمل می شود.

Ondansetron,Granisetron

یکی از موارد تجویز این داروها، برای کنترل تهوع شدید در زمان بارداری می باشد.

Ondansetron,Granisetron

آیا می توان از این داروها برای کنترل تهوع بعد از جراحی یا بیماری مسافرت استفاده نمود؟
برای بعد از اعمال جراحی تا حدودی موثرند اما برای رفع تهوع ناشی از حرکت هنگام سفر، تقریبا بی تاثیرند.

Ondansetron,Granisetron

اثربخشی این داروها برای رفع حالت تهوع، در صورت تجویز توام با کورتیکواستروئیدها مانند دگزامتازون افزایش می یابد.

Ondansetron,Granisetron

این داروها در مجموع کم عارضه و کم تداخل محسوب می شوند. یبوست( گاهی اسهال) و همینطور سردرد از عوارض جانبی این داروهاست.
در ضمن بهتر است در بیماران با آریتمی قلبی مورد استفاده قرار نگیرند.

Aprepitant

این دارو معمولا به همراه داروهایی مانند اوندانسترون و دگزامتازون مصرف می شود تا تاثیر ضد تهوعی فوری و تاخیری آنها را افزایش دهد.

Aprepitant

گیجی، خستگی و اسهال از جمله عوارض این دارو است. ضمنا چون با بسیاری از داروهای شیمی درمانی تداخل ایجاد می کند باید به این
تداخلات توجه داشت.

Ursodeoxycholic acid

این دارو که با نام تجاری Ursoflor نیز شناخته می شود، باعث کاهش آزادسازی کلسترول از کبد به صفرا می شود. این دارو سنگ های
صفراوی کوچک که از کلسترول ساخته شده اند را حل می کند. سیروز صفراوی اولیه نیز از موارد تجویز این دارو محسوب می شود.

Ursodeoxycholic acid

توصیه های لازم به بیماران مصرف کننده این دارو: این دارو را با آب یا بلافاصله بعد از غذاهای کم کالری مصرف کنید. به همراه این دارو از
داروهای آنتی اسید حاوی آلومینیوم استفاده نکنید.بهتر است که تک دوز این دارو شب هنگام استفاده شود. مصرف این دارو در بارداری و
شیردهی ممنوع است.

Ursodeoxycholic acid

عوارض جانبی این دارو عبارت است از: نشانه های آنفولانزا( تب، لرز، درد بدن)؛ ناراحتی گوارشی( تهوع، درد معده، اسهال یا یبوست)؛
عصبی( گیجی و احساس خستگی)؛ سردرد، کمردرد و آبریزش بینی.

Promethazine

این دارو علاوه بر تسکین علائم آلرژی( نظیر: خارش، آبریزش بینی، راش پوستی و…) و همینطور کمک به خواب، برای پیشگیری از تهوع در
هنگام سفر و تهوع بعد از جراحی هم به کار می رود. بهترین وقت مصرف این دارو، قبل از وعده های غذایی و خواب است.

Promethazine

به بیماران آموزش دهیم که چنانچه پس از مصرف این دارو، حرکات غیر عادی در چشم ها، صورت، دست ها و پاها ایجاد شد باید بلافاصله
مصرف دارو قطع و به پزشک مراجعه شود.

Promethazine

گیجی، دو بینی، وزوز گوش و خشکی دهان از عوارض جانبی شایع پرومتازین است. این دارو نباید برای کودکان زیر دو سال مورد استفاده
قرار گیرد زیرا ممکن است که باعث مشکلات تنفسی شدید در آنها شود.

Thiethylperazine

این دارو برای درمان تهوع و استفراغ مورد استفاده قرار می گیرد. البته در اطفال زیر 12سال منع مصرف دارد و بهتر است که برای سالمندان
بالای 60 سال نیز مورد مصرف قرار نگیرد.

Thiethylperazine

به بیماران توصیه کنیم که این دارو را با یک لیوان آب مورد استفاده قرار دهند و چنانچه با زردی پوست و چشم و حرکات غیر عادی در
صورت و اندام ها مواجه شدند، مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایند.

Thiethylperazine

سردرد، گیجی، افزایش ضربان قلب، یبوست و خشکی دهان از عوارض جانبی شایع این داروی ضد تهوع محسوب می شود.
Droperidol

این داروی آنتی سایکوتیک تزریقی، ضمن تاثیر آرامبخشی و خواب آوری، بیشتر به منظور پیشگیری از تهوع ناشی از اعمال جراحی به کار
می رود. افت فشار خون، علائم شبیه پارکینسون و آریتمی در افراد مستعد، از عوارض جانبی این دارو محسوب می شود.

Sulfasalazine

این دارو برای درمان کولیت های زخمی خفیف تا متوسط، به همراه عذا مورد مصرف قرار می گیرد. برای کولیت شدید، باید داروهای کورتونی
به رژیم درمانی بیمار اضافه شود.

Sulfasalazine

جزء موثره این داروی ضد کولیت، مزالازین است که به منظور جلوگیری از جذب قبل از رسیدن به روده بزرگ، یک جزء دیگر(سولفاپیریدین)،
به مولکول آن متصل شده است. باکتری های روده بزرگ این اتصال را از بین می برند و مزالازین آزاد می شود.

Sulfasalazine

چرا امروزه از این دارو کمتر برای درمان کولیت استفاده به عمل می آید؟ عوارض جانبی جزء سولفاپیریدین در این دارو باعث شده تا
فرمولاسیون های جدیدی از جزء مزالازین تنها، اما با دوزهای بالاتر ساخته شود.

Sulfasalazine

با توجه به تاثیر این دارو در بیماری های التهابی روده، آیا می توان از آن برای درمان بیماری کرون بهره گرفت؟ پاسخ: تقریبا خیر، بر خلاف
مزالازین، سولفاسالازین برای درمان بیماری کرون چندان موثر نیست.

Mesalazine

تفاوت فرمولاسیون های دیر رهش (مانند PENTASA) و حساس به PH( مانند ASACOL) در چیست؟ نوع دیر رهش در سرتاسر روده
کوچک و بزرگ آزاد می شود. اما نوع حساس به PH عمدتا در روده بزرگ تاثیر می گذارد.

Mesalazine

برای مصرف انواع داخل مقعدی این دارو، به بیماران تذکر دهیم که نوع انما( تنقیه) باید شب هنگام استفاده شود و به دارو برای اثر گذاری
حداقل 8 ساعت زمان بدهیم. شیاف باید دو تا سه بار در طول روز استفاده و حداقل 3 ساعت در موضع باقی بماند. دوره درمان معمولا سه تا
شش هفته می باشد.

Sulfasalazine

سردرد، گیجی و تهوع از عوارض جانبی شایع این دارو محسوب می شود. البته این عوارض با مصرف دارو بعد از غذا و همینطور کاهش دوز
کمتر می شود. با توجه به اینکه سولفاسالازین جذب فولیک اسید را کاهش می هد، معمولا به همراه این ویتامین مورد تجویز قرار می گیرد.

Sulfasalazine

آیا مصرف این دارو می تواند باعث کاهش باروری شود؟ در آقایان بله، چون تعداد و تحرک اسپرم ها را به شکل برگشت پذیر کاهش می دهد،
اما بر باروری خانم ها تاثیری ندارد.

Mesalazine

هر چند که فرمولاسیون های جدید این دارو کم عارضه محسوب می شوند. سردرد، سوء هاضمه و جوش پوستی از جمله عوارض جانبی شایع
هستند.

Mesalazine

چرا پایش عملکرد کلیوی در بیمارانی که این دارو را برای مدت طولانی استفاده می کنند ضرورت دارد؟ چون هر چند نادر، اما احتمال بروز
مسمومیت کلیوی به صورت نفریت بینابینی در بیماران وجود دارد.

Prednisone,Prednisolone

هر چند که از این گلوکوکورتیکوئیدها برای درمان بیماری التهابی روده فعال( متوسط تا شدید) استفاده می شود، اما این داروها برخلاف
مزالازین و آزاتیوپرین قادر به از بین بردن علائم این بیماری در بلند مدت نیستند.

Azathioprine

این دارو با خاصیت سرکوب سیستم ایمنی، برای ایجاد بهبودی و هم در حفظ بهبودی بیماران مبتلابه بیماری التهابی روده( کولیت زخمی و
کرون) مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا بعد از سه تا شش ماه درمان، بهبودی ظاهر می شود.

Azathioprine

تهوع، مسمومیت کبدی و دپرسیون مغز استخوان از عوارض جانبی این دارو محسوب می شود. لذا باید به طور مداوم عملکرد کبدی و سلول
های خونی مورد پایش قرار گیرد.

در ضمن ریسک ابتلا به لنفوم را باید در مصارف طولانی مدت، مد نظر داشت.
آیا می توان از داروی متوترکسات برای درمان بیماری التهابی روده(IBD) استفاده نمود؟ این دارو برای درمان بیماری التهابی نوع کرون موثر
است اما تاثیر آن بر کولیت زخمی نامشخص است.

تا چه حد عارضه کبدی ناشی از متوترکسات جدی است؟ این عارضه در بیماران مبتلا به پسوریازیس شایع است اما در بیمارانی که به دلیل
ابتلا به روماتوئید آرتریت و بیماری التهابی روده این دارو را مصرف می کنند کمتر مشاهده می شود.

Cyclosporine

آیا می توان از این دارو برای درمان بیماری التهابی روده بهره گرفت؟ به عنوان خط اول درمان خیر؛ با توجه به عوارض جانبی زیاد آن، معمولا
فقط در افرادی که به درمان با گلوکوکورتیکوئید ها پاسخ نمی دهند کاربرد دارد.

Infliximab, Adalimumab, Natalizumab

این آنتی بادی های منوکلونال، برای درمان انواع حاد و مزمن بیماری التهابی روده( نوع کرون) به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می گیرند.
بهتر است که تجویز این داروهای بیولوژیک گران قیمت محدود به بیمارانی شود که در مراحل متوسط تا شدید بیماری، به درمان های رایج
پاسخ مناسب نمی دهند.

Infliximab

این دارو علاوه بر کرون، برای درمان انواع حاد و مزمن بیماری التهابی روده نوع کولیت زخمی( مراحل متوسط تا شدید) نیز موثر است، به
خصوص هنگامی که با آزاتیوپرین همراه شود.

Infliximab, Adalimumab

زمان اثربخشی این داروها در حدود دو هفته است. البته اثر بخشی در یک سوم بیماران، به دلیل ایجاد آنتی بادی علیه آنها به مرور زمان
کاهش می یابد. لذا برای مقابله با این پدیده، مصرف با داروهای دیگر و کم کردن دوز توصیه می شود.

Infliximab, Adalimumab, Natalizumab

به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی، ابتلا و عود عفونت( سپسیس، سل، هپاتیت ب، سینوزیت، برونشیت، پنومونی، عفونت های قارچی و…..) ،
مهم ترین عارضه جانبی این داروها محسوب می گردد.

به خصوص در همراهی با کورتیکواستروئید ها، این عارضه شدیدتر می شود. ضمنا این
داروها ریسک ابتلا به لنفوم را نیز افزایش می دهند.

Etanercept

آیا این داروی بیولوژیک که برای درمان بیماری های اتوایمیون( مانند آرتریت روماتوئید) مورد تجویز قرار می گیرد، تاثیری در درمان بیماری
التهابی روده دارد؟ پاسخ: معمولا خیر

فرآورده های پروبیوتیک( حاوی باکتری) تا چه حد در درمان بیماری التهابی روده موثر هستند؟ انواعی از لاکتوباسیلوس ها و باکتروئیدها برای
درمان و پیشگیری از عود مجدد بیماری التهابی روده( به خصوص نوع کرون) معمولا به همراه سایر داروها مورد تجویز قرار می گیرند.

Metronidazole, Ciprofloxacin, Clarithromycin

این آنتی بیوتیک ها برای درمان انواعی از بیماری التهابی روده( نوع کرون)، که ناشی از بعضی عفونت ها باشد، مورد مصرف قرار می گیرند.

توجه داشته باشیم که داروهای ضد اسهال( مانند لوپرامید) و ضد اسپاسم گوارشی( مانند دی سیکلومین) که معمولا برای کاهش علائم بیماری
التهابی روده مورد تجویز قرار می گیرند، برای موارد وخیم این بیماری و همینطور در انسداد روده، منع مصرف دارند.

در صورت لزوم باید برای مبتلایان به بیماری التهابی روده، مکمل های غذایی حاوی: آهن، فولیک اسید و ویتامین ب 12 تجویز شود.

مصرف چه داروهایی برای خانم های باردار مبتلا به بیماری التهابی روده مجاز است؟ داروهای مزالازین و پردنیزولون ( از گروه B)، معمولا در
دوران بارداری مورد تجویز قرار می گیرند. مصرف متوترکسات کاملا ممنوع است اما درمورد مصرف آزاتیوپرین اختلاف نظر وجود دارد.

Azithromycin

هنگام تحویل این آنتی بیوتیک به بیمار، حتما یادآوری کنیم که باید یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از مصرف غدا میل شود.
البته غذا روی جذب کالریترومایسین تاثیری ندارد.

Erythromycin,Clarithromycin

این داروها ریسک آریتمی قلبی را در افراد مستعد به این بیماری) از جمله هیپوکالمی و هیپومنیزیمی( افزایش می دهند، لذا
بیماری زمینه ای را حتما از بیمار سوال کنیم.
Phenytoin

آیا مصرف این داروی ضد صرع باعث ایجاد خواب آلودگی در مصرف کننده می گردد؟ خیر، بلکه مسمومیت با آن می تواند
منجر به تحریک عصبی در فرد شود.

Phenytoin

تغییر نوع ملح این دارو و حتی نوع فرموالسیون کارخانه سازنده می تواند روی غلظت خونی و در نتیجه اثر بخشی و عوارض
جانبی این داروی ضد صرع تاثیر بگذارد. لذا اهمیت عدم تغییر نوع داروی مصرفی را به بیمار تذکر بدهیم!

Phenytoin

هنگام تحویل این داروی ضد صرع به بیماران جوان، احتمال هیپرپالزی لثه و رویش موی صورت را در مصرف طوالنی مدت به
آنها یادآوری کنیم. البته با تنظیم دوزاژ و مراقبت یک پزشک متخصص، این عوارض به حد اقل می رسد. ضمنا به دلیل ریسک
ناهنجاری های استخوانی در جنین، مصرف آن برای خانم های باردار ممنوع است.

Phenytoin

این دارو به غیر از صرع، چه کاربردهای دیگری دارد؟ درمان دردهای عصبی)البته نه به اندازه کاربامازپین(، آریتمی قلبی و
درمان زخم در فرم موضعی.

Phenobarbital

این داروی قدیمی یکی از کم عارضه ترین، ارزان قیمت ترین و هنوز یکی از موثرترین داروهای ضد صرع است) البته به غیر از
نوع ابسنس(. مهم ترین عارضه جانبی آن خواب الودگی است که به مرور کاهش می یابد.

Phenobarbital

به مادران کودکان مبتال به صرع بگوییم که این دارو علیرغم خواب آوری، ممکن است باعث تحریک پذیری و بیش فعالی کودک
نیز بشود.

Carbamazepine

به مصرف کنندگان یاد آوری کنیم که برای مصرف طوالنی مدت، باید افزایش دوز این داروی ضد صرع تدریجی باشد و شاخص
های کبدی، خونی و کلیوی بیمار به طور منظم اندازه گیری شود.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Carbamazepine

این دارو بجز صرع چه مصارف درمانی دیگری دارد؟ تسکین دردهای عصبی) نورآلژی( و درمان اختالالت دوقطبی)شیدایی-
افسردگی( از موارد دیگر تجویز این دارو است.

Carbamazepine،Phenytoin ،Phenobarbital

این داروهای ضد صرع، با افزایش متابولیسم بعضی از داروهای دیگر، اثر بخشی آنها را کاهش می دهند. لذا تداخالت دارویی این
دسته را مورد توجه قرار دهیم. به عنوان مثال کاهش تاثیر داروهای ضد بارداری خوراکی، ضد افسردگی های سه حلقه ای)مانند
آمی تریپتیلین(، وارفارین و …….

Clindamycin

با توجه به اثر این آنتی بیوتیک روی کوکسی های هوازی و بی هوازی، اندیکاسیون اصلی مصرف آن برای عفونت های پوستی و
آبسه ریوی است.

Clindamycin

خطرناک ترین عارضه جانبی تجویز سیستمیک این آنتی بیوتیک در بعضی از بیماران، کولیت غشای کاذب است که با تب،
اسهال آبکی و حتی مرگ همراه است. درمان با استفاده از مترونیدازول و وانکومایسین انجام می شود.

Linezolid

طیف اثر این آنتی بیوتیک جدید به پنی سیلین ها شباهت دارد و امروزه برای درمان عفونت های پوستی، تنفسی و نوعی از
مننژیت کودکان که به سایر آنتی بیوتیک ها مقاوم است مورد استفاده قرار می گیرد.

Gentamicin

چرا پزشکان هنگام تجویز داروهای هم خانواده این آنتی بیوتیک مانند آمیکاسین و… ، معموال یک پنی سیلین یا
سفالوسپورین)مانند سفوروکسیم و…. ( را هم برای بیمار در نظر می گیرند؟ چون این داروها با طیف اثر محدود بیشتر روی
باکتری های گرم منفی)باکتری های مقاوم تر به آنتی بیوتیک ( موثرند لذا تجویز توام، دامنه اثر آنها را وسیع تر می کند و در
ضمن ریسک مقاومت میکروبی را نیز کاهش می دهد.

Streptomycin

چرا با وجود داروهای هم خانواده جدیدتر) مانند جنتامایسین( هنوز این دارو مورد تجویز قرار می گیرد؟ برای درمان گونه های
مقاوم انتروکوک)عفونت های مجاری ادراری، باکتریمی، اندوکاردیت و مننژیت( این دارو بسیار موثر است.

Gentamicin

تزریق داخل عضالنی و داخل وریدی این دارو برای درمان عفونت های شدید خونی و تنفسی، و تزریق داخل نخاعی آن برای
مننژیت ناشی از باکتری های گرم منفی تجویز می شود. هر چند که امروزه داروهای هم خانواده سفتریاکسون)سفالوسپورین
های نسل سوم( برای درمان مننژیت ارجحیت دارند.

Gentamicin

مسمومیت کلیوی ناشی از این دارو و هم خانواده های آن تا چه حد خطرناک است؟ این عارضه در صورت تزریق بیش از 3 تا 5
روز این دارو، ممکن است در یک چهارم مصرف کنندگان بروز نماید.

البته این آسیب معموال خفیف و برگشت پذیر است. اندازه
گیری غلظت خونی دارو در مصرف طولانی مدت ضرورت دارد.

Gentamicin

عوارض گوشی)شنوایی و تعادلی( این دارو چقدر نگران کننده است؟ در بعضی از بیماران، تزریق بیش از 5 روز این دارو می
تواند این عارضه را به وجود آورد که البته ممکن است برگشت ناپذیر باشد!

Tobramycin

آیا طیف اثر و عوارض جانبی این دارو، خیلی با جنتامایسین تفاوت دارد؟ خیر، اینها فرق زیادی با هم ندارند. فقط اثر بهتر روی
باکتری پسودوموناس باعث شده تا اسپری تنفسی آن برای عفونت های تنفسی ساخته شود.

Amikacin

آیا این دارو مزیتی نسبت به جنتامایسین و توبرامایسین دارد؟ بله، بسیاری از باکتری های مقاوم، به این آنتی بیوتیک حساس
هستند از جمله عامل بیماری سل.

Neomycin

این آنتی بیوتیک از راه خوراکی جذب نمی شود، اما قرص آن) با اثر موضعی( برای جلوگیری از عفونت حین جراحی روده و در
بیماری انسفالوپاتی کبدی) برای کاهش تولید آمونیاک توسط باکتری ها( تجویز می شود.

Neomycin

این آنتی بیوتیک بسیار سمی است، لذا فرم تزریقی آن فقط برای اثر موضعی در مفصل، پرده جنب در ریه و آبسه ها تجویز می
شود. هنگام نوشتن دستور مصرف دقت داشته باشیم!

Spectinomycin

اثر این آنتی بیوتیک تزریقی، تقریبا محدود به باکتری مقاوم عامل سوزاک، یا افراد حساس به پنی سیلین می باشد. درد در
محل تزریق و احتمال بروز تب و تهوع را به بیمار یادآوری کنیم.

Primidone

بخشی از این داروی ضد صرع قدیمی در بدن به فنوباربیتال تبدیل می شود. مورد مصرف اصلی آن برای درمان بیماران مقاوم به
سایر داروهای صرع منتشر)ژنرالیزه( و موضعی)پارشیال( می باشد.این دارو امروزه کاربرد چندانی ندارد.

Gabapentin,Pregabalin

این داروها معموال به همراه سایر داروهای ضد صرع، تاثیر داروی اصلی را افزایش می دهند. البته امروزه کاربرد آنها برای درمان
درد های مزمن، دردهای نوروپاتیک، اضطراب، اختالالت دو قطبی و میگرن بیشتر مورد توجه است.

این داروها در مجموع کم
عارضه هستند اما بهتر است در دوران بارداری مورد استفاده قرار نگیرند.

Lamotrigine

با توجه به تاثیر این دارو برای درمان صرع کوچک) ابسنس( و همینطور تشنج سندرم لنوکس در کودکان، همواره احتمال بروز
درماتیت و راش جلدی خطرناک در این گروه سنی را مد نظر داشته باشیم.

چون ممکن است این عارضه بیش حساسیتی) با
احتمال 2 درصد(، باعث مرگ کودک شود!

Levetiracetam

این دارو معموال به همراه سایر داروهای ضد صرع به عنوان داروی کمکی مورد تجویز قرار می گیرد. با وجود عوارضی چون
ضعف و بی خوابی، نسبتا داروی کم عارضه ای محسوب می شود.

Topiramate

این داروی ضد تشنج به غیر از صرع چه موارد کاربرد دیگری دارد؟ این دارو برای پیشگیری از میگرن، ترک وابستگی به الکل و
درمان افزایش وزن ناشی از داروهای ضد سایکوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.

Vigabatrin

این دارو برای درمان صرع موضعی)پارشیال( و همینطور اسپاسم خردساالن مورد استفاده قرار می گیرد. تذکر عوارض جانبی
این دارو به بیماران بسیار حائز اهمیت است! سایکوز و اغتشاش شعور، نادر اما جدی است.

عالوه بر آن می تواند در مصرف
طوالنی مدت در نیمی از مصرف کنندگان، به صورت دائمی باعث کاهش میدان دید محیطی بشود.
منبع خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *