بیماری حاد و شدیدا مسری( آنفولانزای خوکی ) دستگاه تنفسی خوک ها است که به وسیله یکی از ویروسهای انفولانزای تایپ A ایجاد می شود.

طغیان های بیماری در بین خوک ها در سراسر سال حادث میشود ولی در مناطق معتدله بروز آن در پاییز و زمستان بیشتر از سایر فصول سال است.
در بسیاری از کشورها به طور معمول خوکها را علیه انفولانزای خوکی واکسینه می کنند.

این ویروس به نحو شایعی از ساب تایپ H1N1 است ولی بیماریزایی بعضی از ساب تایپ های دیگر نظیر H3N2,H3N1,H1N2 هم در خوک ها به اثبات رسیده.گاهی خوک ها دچار عفونت همزمان ناشی از چند سروتایپ ویروس انفولانزا می شوند و شرایطی را فراهم می کنند که این ویروس ها در بدن انها به تبادل ژنی پرداخته و سرانجام در اثر جهشهای احتمالی منجر به نو پدیدی ویروس جدیدی می شوند.

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

یکی از نتایج تاریخچه و سرنوشت در هم امیخته و بهم گره خورده ویروس خوکی و انسانی اینست که ویروس S-OIVدارای سه قطعه ژنی مشترک با ویروس انفولانزای فصلی (A(H1N1 و سه قطعه ژنی مشترک با ویروس انفولانزا فصلی (A(H3N2 می باشد.

ویروس انفولانزای تایپAدارای ژنی است که برای یکی از ۱۶همو اگلوتینین پروتیین سطحی ویروس و ژن دیگری که برای یکی از ۹نورامینیداز پروتیین سطحی کد گردیده است.این پروتیینها که به ترتیب باعث تسهیل اتصال و ازاد سازی ویروس میگردندنه تنها در ایجاد عفونت در سلول ها ی حساس میزبان بلکه در بروز پاسخ ایمنی و کاهش تکثیر ویروس نیز دارای نقش اساسی هستند.

فازهای ششگانه وقوع جهانگیری انفولانزای خوکی

فاز اول: ویروس های انفولانزا در بدن حیوانات مخزن سیر طبیعی خود را طی میکنند.و سلامت انسان را تهدید نمی کنند.
فاز دوم: یکی از ویروس های موجود در بدن خوک دستخوش تغییراتی واقع شده و سلامت انسان را تهدید می کند.
فاز سوم: ویروس جدید وارد بدن انسان شده و بیماریزا گردیده ولی هنوز انقدر تغییر نیافته که از انسان به انسان نیز منتقل شود.
فاز چهارم: ویروس جدید با بدن انسان کاملا تطابق یافته و به اسانی ولی در سطح محدودی از انسان ها به یکدیگر منتقل می شود.
فاز پنجم: ویروس جدید در سطح وسیعتری در جوامع انسانی و حداقل در سطح دو کشور از مناطق مختلف WHOمنتشر می شود.
فاز ششم: ویروس جدید به سرعت در سطح گسترده ای در تمام نقاط جهان منتشر می شود و معمولا عده کثیری را مبتلا می کند.

تعریف موارد آنفولانزای خوکی :

مورد قطعی انفولانزای آنفولانزای خوکی :بیماری مبتلا به نا خوشی تنفسی تبدار حاد همراه با مثبت بودن RT-PCRیا کشت نمونه های مناسب مورد
محتمل انفولانزای آنفولانزای خوکی  عبارتست از بیمار به ناخوشی حاد دستگاه تنفس که از نظر انفولانزای Aمثبت است.ولی RT-PCRوی از نظر H1,H3منفیست
مورد مشکوک آنفولانزای خوکی:بیمار مبتلا به ناخوشی حاد دستگاه تنفسی که:یا طی ۷روز قبل از شروع علایم با مورد قطعی انفولانزای H1N1جدید تماس داشته یا طی ۷روز قبل از شروع علایم به یکی از مناطقی که مورد قطعی انفولانزای جدید به اثبات رسیده ،مسافرت نموده یا ساکن منطقه ای است که یک یا چند مورد قطعی انفولانزای جدید رخ داده است.
تغییر پذیری ویروس انفولانزا :
تغییرات انتی ژنی تنها در پروتیین های N(نورامینیداز)وH(همواگلوتینین)ویروس انفولانزا رخ میدهد.اهمیت Hبیشتر از Nاست چون Hبیشتر از Nدستخوش اینگونه تغییرات واقع می شود و ضمنا انتی بادی ضد Hباعث خنثی کردن ویروس نیز می شود.

A ntigenic Drift

به تغییرات جزیی و نسبتا کوچکی که همه ساله و یا هر چند سال یکبار در ویروس انفولانزا تیپ A رخ می دهد می گویند.

دریفت انتی ژنی ناشی از جهش هایی است که در قطعات RNAکد شده برای همواگلوتینین یا نور امینیداز البته با شیوع بیشتر برای همواگلوتینین رخ میدهد و منجر به تغییر در یک یا چند اسید امینه در ساختمان پروتیین می شود و باعث تغییرات مختصری در خاصیت انتی ژنی ویروس می شود.
این ویروس که دستخوش تغییرات جزیی واقع شده نسبت به ویروس قبلی جهت انتقال فرد به فرد مناسبتراست چون مقاومت نسبت به ان کمتر از ویروس قبلی است (انتخاب ایمونولوژیک)

Antigenic Shift

که پاندمی های بزرگ انفولانزا معمولا ناشی از این تغییر در ویروس میباشد طی شیفت انتی ژنی تغییرات ویروسی خیلی شدیدتر از تغییرات ناشی از دریفت بوده و معمولا مصونیتی علیه ویروس جدید در بین افراد جامعه وجود نخواهد داشت مگر در موارد استثنا.
گاهی اوقات ممکنه هیچگونه ارتباط سرولوژیکی بین همواگلوتینین و نورامینیداز ویروس جدیدوقدیم نباشد یا ارتباط اندک باشد لذا ویروس جدید با اسم دیگری نامیده می شود.
گاهی اوقات ممکنه ویروس جدید یکی از ویروس هایی باشد که چندین سال قبل نیز وجود داشته و سالخوردگان جامعه با ان مواجه شده اند ودر مقابل پاندمی جدید ان مصون باشند.

مکانیسم روند همه گیری:

وقتی در اثر شیفت انتی ژنی یک ویروس جدید که انرا در اینجا(A(HxNxمی نامیم وارد جامعه ای شود که فاقد انتی بادی بر علیه ان هستند پاندمی انفولانزا رخ میدهد.بتدریج با تولید انتی بادی علیه ویروس جدید میزان مصونیت جامعه در مقابل ان افزایش می یابد و در نتیجه ساب تایپ اولیه دیگر قادر به بیماریزایی نیست.اما ویروس هم تسلیم نشده و دریفت انتی ژنی انجام داده که میزان ایمنی نسبت به ویروس جدید کمتر از سوش اصلی میباشد و باز هم در سال های بعد اپیدمی های مکرری به وسیله سوزش هایی که دستخوش دریفت انتی ژنی واقع شده اند رخ می دهد.
منبع:مجله دانش پزشکی ویژه نامه تخصصی انفولانزا H1N1
نقل از پیک دارویی نوین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *